POWRÓT / RETURN                                                                         

 
DALEJ / NEXT

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                               Andrzej Brzezina Winiarski - kontakt 

                                                                                                                                                         bardzo proszę o uwagi

                                                                                    Za wszystkie uwagi przekazane dotychczas bardzo dziękuję.

UWAGA!  NAJNOWSZY HERBARZ JUŻ DOSTĘPNY W INTERNECIE - ZAPRASZAM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WŁODZIMIERZ LEŚNIAK, KOMENDANT POLICJI PAŃSTWOWEJ W TRUSKWCU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZWIAZEK SZLACHTY ZAGRODOWEJ ZARZĄD GŁÓWNY W PRZEMYŚLU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Jest mi szczególnie miło zaprezentować Państwu swoje najnowsze opracowanie herbarzy i rodów Rzeczypospolitej, także mistrzów zakonnych.

Tym razem jest to obszerna i złożona praca, na którą składają się obrazy malowane farbami, rysowane ołówkiem, a także przy użyciu najnowszej techniki cyfrowej, łącznie ponad 2600 wizerunków.

Myślę, że przekazuję Państwu wartościowy materiał zarówno pod względem historycznym, jak również artystycznym.

Dzięki Państwa cennym i licznym wskazówkom, dotyczących pierwszego  wydania herbarza pt. Herby Szlachty Polskiej, wsłuchiwałem się w nie ze szczególną uwagą i między innymi dzięki temu, powstała ta oto praca.

Mam dziś zaszczyt i przyjemność przekazać jej wizerunek Wszystkim, którym bliska sercu jest historia Rzeczypospolitej, Jej, - Nasza tożsamość.

Przedstawiając herby wielkich mistrzów zakonnych starałem się pokazać znaki rodowe arystokracji i szlachty zachodniej   przybliżając choć tym dzieje Europy, z którą dziś połączeni jesteśmy Aktem Unijnym.

Przekazuję również Państwu i inny rodzaj swojej twórczości, są to wiersze, myśli, które pozwalają choć na chwilę przenieść się jakby w inny wymiar, gdzie można zobaczyć to, czego nie spotkamy na co dzień obok nas.

Bardzo dziękuję Wszystkim, którym zatrzymali się choć na chwilę, by spojrzeć, dotknąć tego, czym się  w tej chwili dzielę, którzy przekazali wiele cennych uwag, którzy nie szczędzili mi głosów krytyki, a także tym, którzy bardzo licznie wspierali mnie życzliwością i ciepłem słowa także w chwilach  kryzysów.

Szczególne podziękowania składam Ryszardowi Czarneckiemu z Hamburga, który dzielnie od wielu lat wspiera mnie swoją bardzo cenną wiedzą, który z pełnym poświęceniem tłumaczy wszystkie teksty.

Także dziękuję Panu Jerzemu Łuckiemu z Kanady, który  przekazał mi herbarz pt. Hochmeisterwappen des Deutschen Ordens 1198 - 1618, dzięki któremu mogłem zgłębić tajniki wiedzy heraldycznej Europy Zachodniej.

Pozdrawiam i Życzę Państwu wielu przyjemnych doznań w tej podróży do naszej przeszłości bez której nie byłoby przecież tego co jest teraz , a także tego, co będzie jutro.

Przemyśl,  2005 / 2006                                                                                      Łączę Wyrazy Głębokiego Szacunku

                                                                                                                                   Andrzej Brzezina Winiarski

Przygotowano w ramach stypendium twórczego przyznanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla

music: Grażyna Maziarz-Wiorek

It’s a very special pleasure for me to present you my new book Coat of Arms & as well the family book of Polish Aristocracy too. That time it’s a larger work that contained oil paintings & drawings in computer works, at last there are 2600 pictures. I think, to present you valuable materials as well in the historic as in the artistic view too.

 

Because of yours many & valuable indications to the first edition “Coat of Arms Polish Aristocracy” I’ve tried to consider all them & in that way it have been developed the new one present edition. I request the specially honour today to present that work to all them who are closed to the History of the Polish Republic & to our identity too.

 

As I’ve presented the Coat of Arms the Masters of the Temple I’ve tried to show the Coat of Arms of the aristocratic families of the western world, to put near that part of the history of Europe, with that we are associated now with a contract of the European Union.

 

I’d like to express many thanks by all who stops here even just only for a moment, who cast a look at my work, that made me busy at the moment, what I’d like to share with you, thank you for all the useful remarks too, for yours criticism, bat also for all that affection & all the good words, I’ve enjoyed very much in the moments of doubt, which have supported me.

 

Specially thanks I’m sending to my friend in Hamburg Richard Czarnecki, who’s supported me courageously & steadfastly since years with his valuable knowledge as well with the translation of me texts in German, Polish & English language.

 

I’ll also send many thanks to Mr. Jerzy Łucki from Canada, who have present to me the book: “Coat of Arms the High Masters of Teutonic Order 1198 – 1618“, thanks whom I could extend my knowledge about the secrets of the western European heraldic.

 

Wish you many pleasant experiences on that journey in our pass tense, without couldn’t exist things are there & things that will come in the future.

 

Yours faithfully – Andrzej Brzezina Winiarski,

 

Przemyśl,  2005/2006

 

musik: Grażyna Maziarz-Wiorek

 

Es ist mir besonders angenehm, Ihnen meine neue Darstellung der Wappen- und Familienbücher der Republik Polen zu präsentieren.

 

Dieses Mal ist’s eine umfangreiche und zusammengesetzte Arbeit, die aus Ölbilder, Zeichnungen und Computerbildern bestehet, insgesamt ung. 2600 Bilder.

 

Ich denke, daß ich Ihnen wertvolle Materialien und zwar in der historischen wie auch künstlerischer Hinsicht übergebe.

 

Dank Ihren zahlreichen und wertvollen Hinweisen, die erste Ausgabe „Wappen des polnischen Adels“ betreffend, versuchte ich sie alle zu berücksichtigen und u.a. deshalb ist diese neue Ausgabe entstanden.

 

Heute habe ich die besondere Ehre, allen den diese Arbeit vorzustellen, den die Geschichte der Republik Polen und unsere Identität nahe stehet.

 

Als ich die Wappen der Großmeister des Deutschen Ritterordens vorstellte, versuchte ich die aristokratischen und landadeligen Familienwappen des westlichen Adels zu zeigen, um die europäische Geschichte näherzubringen, mit der wir heute durch den Unionsakt verbunden sind.

 

Ich übergebe Ihnen auch eine andere Art meines Wirkens, es sind meine Dichtung und meine Gedanken, die auch wenn nur für wenige Augenblicke erlauben, sich in eine andere Dimension zu begeben, wo man das sehen kann, was wir alltäglich neben und nicht sehen können.

 

Ich bedanke mich bei allen, die auch nur für einen Augenblick angehalten sind, um einen Blick darauf zu werfen, womit ich mich momentan beschäftige und mit Ihnen teilen möchte, ich danke auch für alle wertvollen Anmerkungen, für die Kritik, aber auch bei den, die mich mit Zuneigung und mit einem guten Wort, auch in Augenblicken des Zweifelns, unterstütz haben.

 

Besonderer Dank gilt meinem Hamburger Freund Richard Czarnecki, der mich tapfer durch sein wertvolles Wissen seit Jahren unterstützt und aufopferungsvoll alle meine Texte übersetzt.

 

Ich bedanke mich ebenfalls beim Herrn Jerzy Łucki aus Kanada, der mir das Wappenbuch „Hochmeisterwappen des Deutschen Ordens 1198 – 1618“ übergab, dank dem ich die Geheimnisse des heraldischen Wissens Westeuropas betreffen vertiefen konnte.

 

Wünsche Ihnen viele angenehme Erlebnisse auf dieser reise in unsere Vergangenheit, ohne der es doch das was daist und was noch kommen mag nicht existieren könnte.

 

Hochachtungsvoll – Andrzej Brzezina Winiarski

 

Przemyśl, im  2005/2006